Zagrajmy o Sukces

Projekt „Zagrajmy o sukces” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

 


 

Za cel główny projektu postawiono podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów z 195 szkół gimnazjalnych z woj. wielkopolskiego w okresie od IX 2010 do VI 2013.

Cel zostanie osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:
1. Zrealizowanie programów rozwojowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w 195 szkołach z terenu Wielkopolski.

2. Przygotowanie ok. 975 nauczycieli realizujących projekt, poprzez przeszkolenie w zakresie doradztwa psychologicznego oraz metod efektywnej nauki i przeciwdziałania agresji.

3. Wyposażenie 9450 uczniów w narzędzia do kształtowania kompetencji społecznych i obywatelskich oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

4. Wyposażenie 9450 uczniów w narzędzia do radzenia sobie ze zjawiskami patologicznymi i agresją w szkole, efektywnej nauki, kształtowania osobowości, emocji oraz zwiększenie motywacji do nauki.

Źródło: http://zagrajmyosukces.pl/program.htm (czytaj)

 

W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół w Nowym Folwarku uczestniczy w projekcie „Zagrajmy o sukces”, w ramach programu w naszej szkole prowadzone są następujące zajęcia:

Nazwisko i imię nauczyciela Rodzaj prowadzonych zajęć
Kurzawska Monika języki obce
Rewers Krystyna matematyczno-przyrodnicze
Kozłowska Aldona matematyczno-przyrodnicze
Hyżorek Joanna matematyczno-przyrodnicze
Szczepański Wojciech sportowo-wychowawcze
Maciejewska Alina pomoc psychologiczna
Lewandowski Arkadiusz informatyczne
Moch Małgorzata sportowo-wychowawcze
Grześkowiak Natalia języki obce
Kosmala Regina matematyczno-przyrodnicze
Nowak Przemysław sportowo-wychowawcze
Czułno Krzysztof pomoc psychologiczna

 

   
   
   
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     

E-Dziennik

Office 365

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com