Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

 

 

Zespół Szkół
w Nowym Folwarku

 

 

KALENDARZ   ROKU   SZKOLNEGO   2015/2016

 

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2015 r.

 

 

 

2.

I semestr  - 20 tygodni

 

01.09.2015 r. – 31.01.2016 r.

 

 

3.

II semestr  - 19 tygodni

 

01.02.2016 r. – 24.06.2016 r.

 

 

4.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31.12.2015 r.

 

 

5.

Ferie zimowe – woj. wielkopolskie

18.01 – 31.01.2016 r.

 

 

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

24.03 – 29.03.2016 r.

 

 

7.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

05.04.2016 r.

 

 

8.

Egzamin  przeprowadzany ostatnim roku nauki  w gimnazjum

18 – 20.04.2016 r.

 

 

9.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

24.06.2016 r.

 

 

10.

Ferie letnie

 

25.06 – 31.08.2016 r.

 

 

11.

Święto Patrona Szkoły

 

27.11.2015 r.

 

 

12.

Dzień Dziecka

01.06.2016 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego)

 

 

1.

Dzień, w którym odbywa się sprawdzian po szkole podstawowej

05.04.2016 r. (dot. szkoły podstawowej)

 

2.

Dni, w którym odbywa się egzamin po gimnazjum.

18-20.04.2016 r. (dot. gimnazjum)

 

3.

 

Dni pomiędzy dniami świątecznymi

23.03.2016 r.

30.03.2016 r.

02.05.2016 r.

27.05.2016 r.

30.05.2016 r.

               

 

Podstawa prawna:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 z późn. zmianami)

·      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 83, poz.562 z późn. zmianami).

 

Harmonogram wywiadówek 14.01.2016 r. (czwartek)

Koncert kolęd z jasełkami w holu szkoły – godz. 16.15

Klasa

nr sali

godz. 19.00

0

5

I a

35

I b

7

I c

3

II a

32

II b

8

III a

9

III b

6

godz. 17.00

IV a

108

IV b

16

V a

14

V b

18

VI a

17

VI b

15

godz. 18.00

I A

22

I B

23

II

25

III A

24

III B

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram wywiadówek 25.11.2015 r. (środa)

Klasa

nr sali

godz. 16.00

0

5

I a

35

I b

7

I c

3

II a

Zebranie odbędzie się w innym terminie

II b

8

III a

9

III b

6

godz. 17.00

IV a

108

IV b

16

V a

14

V b

18

VI a

17

VI b

15

godz. 18.00

I A

22

I B

23

II

25

III A

24

III B

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy zainteresowanych rodziców na spotkanie „Dziecko i książka”, które poprowadzą nauczyciele bibliotekarze z Zespołu Szkół w Nowym Folwarku oraz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej we Wrześni:

 Klasy 0 – III, sala nr 24, godz. 15.30

Klasy IV – VI, sala nr 24, godz. 16.30

E-Dziennik

Office 365

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com