Informacja - 16.06.2017

16.06.2017 – Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Szkolna świetlica czynna będzie w godz. 7.00 – 16.00. Dowozy i odwozy funkcjonują według planu. Obiadów nie będzie.

Informacja dotycząca dodatkowych wpisów na świadectwach szkolnych

Szczególne osiągniecia ucznia – wpisy na świadectwach – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 stycznia 2017 r. (Załącznik nr 1):

18. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:

1) uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim  tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

2) osiągniecia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.

Informacja

13 czerwca 2017 roku odbędzie się w naszej szkole pogadanka na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, którą przeprowadzą pracownicy Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Wrześni.

E-Dziennik

Office 365

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com