Dokumentacja projektu "Ciekawi jutro - aktywni dziś"

Projekt edukacyjny„Ciekawi jutra, aktywni dziś”

adresowany do uczniów Zespołu Szkół w Nowym Folwarku

z okazji SZKOLNEGO FESTIWALU NAUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 

 

Podstawowym założeniem projektu jest promocja i wspieranie, na wszystkich poziomach edukacyjnych, aktywnych postaw i zachowań uczniów oraz inspirowanie ich do kreatywnego poszukania własnej drogi życiowej.

 

 

               

              Cele szczegółowe:

 

   Projekt umożliwi:

-       Inspirowanie do aktywności twórczej, kreatywności i przedsiębiorczości.

-       Promowanie szkolnych i pozaszkolnych sukcesów oraz osiągnięć.

-       Rozwijanie postawy poszukującej, refleksyjności i krytycyzmu.

-       Motywowanie i wdrażanie do samodzielnego rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.

-       Promowanie skutecznych metod uczenia się.

-       Doskonalenie umiejętności autoprezentacji.

-       Rozwijanie zainteresowań i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin.

-       Propagowanie zachowań prozdrowotnych.

-       Poznanie interesujących ludzi, którzy osiągnęli zawodowe sukcesy.

-       Poznanie oferty edukacyjnej wrzesińskich szkół ponadgimnazjalnych.

-       Utrwalenie i pogłębienie wiedzy związanej z Patronem szkoły.

-       Rozwijanie umiejętności społecznych.

-       Korzystanie z technologii komunikacyjno-informacyjnych.

-       Tworzenie atmosfery zabawy i przyjaznego współzawodnictwa.

 

   Uczestnicy projektu: uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Folwarku (klasy 0-6 szkoły podstawowej, 1-3 gimnazjum)

 

   Czas realizacji: wrzesień – listopad 2013

           

 

Realizacja projektu – zadania (szczegóły w załączniku):

 

 SZKOŁA PODSTAWOWA

 

    Klasy:  0-III

    „Poznajemy i tworzymy”:

- Wytwarzanie ozdób z masy solnej - warsztaty

- Oglądanie wybranych fragmentów filmu „W pustyni i w puszczy” w reż. W. Ślesickiego

- Konkurs na najładniejszą ilustrację do filmu  W pustyni i w puszczy” połączony z wystawą

 

Klasy:  IV-VI

Warsztaty: Jak uczyć się skutecznie?

Warsztaty: Warto być przedsiębiorczym?

Warsztaty tematyczne:

o   teatralne: „Bawmy się!”

o   „Everybody needs somebody” (Każdy kogoś potrzebuje) – układ choreograficzny

o   Bądźmy zdrowi i świadomi

o   English is fun (Język angielski w zabawie)

o   Magiczny świat brył

o   Eksperyment – źródło wiedzy chemicznej

o   Dlaczego prąd płynie?

o   Komputerowe pisanie

Projekcja filmów geograficznych

 

 GIMNAZJUM:

 

Wyjazd do kina Trójka we Wrześni na filmWałęsa. Człowiek nadzieiw reż. A Wajdy

Przedsiębiorczość: droga ku przyszłości - spotkanie z przedstawicielami wrzesińskich szkół ponadgimnazjalnych

 

 

    SZKOŁA PODSTAWOWA, GIMNAZJUM:

 

 

 

      Metody i formy pracy:

-   metoda projektu

-   warsztaty

-   eksperyment

-   grupy zadaniowe

-   burza mózgów

-   drama

-   swobodna twórczość

-   obserwacja

-   pogadanka

-   wywiad

-   kwerenda

-   dyskusja

-   gry dydaktyczne

-   zabawa

   Formy prezentacji:

-   prezentacja multimedialna

-   projekcja filmu

-   pokaz

-   występ na żywo

-   inscenizacja

-   konkurs

-   wystawa prac

 

 

    Źródła informacji: materiały dydaktyczne, poradniki, filmy, literatura, czasopisma, Internet, prezentacje multimedialne, programy multimedialne, doświadczenia, wywiady, obserwacje, albumy, fotografie, encyklopedie

 

 

    Pomoce naukowe: komputer, rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, odtwarzacz CD, nagrania CD, filmy, sprzęt DVD, sprzęt laboratoryjny, plansze dydaktyczne, materiały źródłowe, albumy, zdjęcia, modele brył, anaglify, okulary 3D, rekwizyty, karty pracy, schematy, materiały papiernicze, przybory piśmiennicze

 

 

        Przewidziane rezultaty:

 

-   promocja na forum szkoły uczniowskich talentów, uzdolnień i dokonań;

-   zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień;

-   wzrost świadomości uczniów w obszarach: skutecznych metod uczenia się, potrzeby bycia przedsiębiorczym, kreatywnego poszukiwania własnej drogi życiowej, zdrowego stylu życia;

-   rozwijanie zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów z interesujących ich dziedzin;

-   aktywne uczestnictwo uczniów w spotkaniach z interesującymi ludźmi: pedagogami, nauczycielami i uczniami z wrzesińskich szkół ponadgimnazjalnych oraz przedstawicielami wrzesińskiego biznesu;

-   pokazanie uczniom drogi jaka trzeba przebyć aby osiągnąć sukces zawodowy;

-   praktyczne stosowanie przez uczniów umiejętności: społecznych, twórczego rozwiązywania problemów, planowania i organizowania własnej pracy,  autoprezentacji, poszukiwania, porządkowania i krytycznego wykorzystania informacji z rożnych źródeł;

-   utrwalanie i pogłębienie wiedzy o Patronie szkoły;

-   wykorzystywanie technologii komunikacyjno-informacyjnych;

-   tworzenie atmosfery zabawy i przyjaznego współzawodnictwa.

 

 

     Sojusznicy: dyrekcja szkoły, nauczyciele, pedagog, psycholog, bibliotekarz, rodzice, szkoły ponadgimnazjalne z terenu Wrześni: LO im. H. Sienkiewicza, Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. R. Abrahama, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich, Kino Trójka we Wrześni

 

 

     Prezentacja wyników pracy: 26 listopada 2013 r. według opracowanego scenariusza (Załącznik).

 

 

     Uczestnicy prezentacji projektu: uczniowie z klas 0-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście.

 

 

     Kryteria oceny projektu:

 

- poprawne wykonanie zaplanowanych zadań

- poziom zaangażowania uczestników w projekt

- różnorodność kształconych nawyków i umiejętności

- zadowolenie uczestników projektu

 

 

      Ewaluacja na podstawie wywiadów oraz ankiet adresowanych losowo do wszystkich uczestników projektu.

 

 

 

                                                                                                           Opracowanie – zespół zadaniowy

 

                                                                                                  przew. Grażyna Kobus-Jędrzejewska

 

                                                                    członkowie:

·         Katarzyna Antkowiak

 

·         Joanna Hyżorek 

 

·         Regina Kosmala

 

·         Angelina Pelczyńska

 

·         ks. Radosław Plewa

 

·         Aleksandra Szymańska

 

·         Lidia Szyniszewska

 

  

 

 

 

 

  Nowy Folwark, wrzesień 2013