REKRUTACJA

Zarządzenie nr 0151/1/2010

Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

z dnia 12 stycznia 2010 r.

w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011

 

 

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.), ustala się co następuje:

 

§ 1

 

Wielkopolski Kurator Oświaty przekaże do końca lutego 2010 roku gminom oraz dyrektorom gimnazjów informację o szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających realizację obowiązku nauki w roku szkolnym 2010/2011.

 

§ 2

 

Ustala się:

1.sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum, według zasad określonych w punkcie 4 załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2.zgodnie z § 8.1. przywołanego rozporządzenia, o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria zawarte w statucie szkoły z uwzględnieniem szczególnych osiągnięć, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum. Dotyczy to uczniów, którzy uzyskali wysokie miejsca w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;

3. w procesie rekrutacji na rok szkolny 2010/2011 można również uwzględnić konkursy wiedzy, artystyczne i sportowe, które odbywały się w cyklu kształcenia w latach szkolnych 2007/2008 – 2009/2010, proponowane w załączniku nr 2;

4.posługiwanie się „Kartą pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum”, którą stanowi załącznik nr 3; do niniejszego zarządzenia;

5.obowiązek wydawania i rejestrowania przez dyrektora gimnazjum kserokopii świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w liczbie:

a)po jednej kserokopii – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół objętych jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,

b)po dwie kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół, z których dwie objęte są jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,

          c)po trzy kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół o różnych systemach rekrutacji,

         d)kserokopie te należy uwierzytelnić pieczęcią „za zgodność z oryginałem” i podpisem dyrektora;

    6.zasadę posługiwania się w postępowaniu rekrutacyjnym kserokopiami, o których mowa w ust. 5 do momentu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole;

    7.obowiązek potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

 

§ 3

 

Do końca lutego 2010 roku dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych przekażą do Wydziału Kształcenia, Wychowania i Opieki (WKWiO) Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub do właściwego zamiejscowego wydziału nadzoru pedagogicznego wewnątrzszkolne kryteria rekrutacji kandydatów, ustalone na rok szkolny 2010/2011; w przypadku szkół przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych obowiązujący także kandydata zakres wymagań.

 

§ 4

 

1. Ustala się terminy przyjęć do szkół publicznych w województwie wielkopolskim:

 

 a) gimnazja:

do 21 maja 2010 r.

(piątek)

dla zgłaszających się do oddziałów, w których od kandydatów wymaga się szczególnych predyspozycji lub umiejętności (np.: oddziały dwujęzyczne, klasy mistrzostwa sportowego, klasy sportowe, klasy w szkołach artystycznych), pod warunkiem spełnienia wymagań ustalonych przez szkoły uwzględniając terminy dodatkowe, wyznaczone przez szkoły prowadzące te oddziały

do 29 czerwca 2010 r.

(wtorek)

przyjmowanie dokumentów od kandydatów

 

b) szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum - według terminarza, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,

 

c) uzupełniające liceum ogólnokształcące oraz technikum uzupełniające dla młodzieży na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej:

od 25 maja (wtorek)                  do 25 czerwca 2010 r. (piątek)

przyjmowanie dokumentów od kandydatów

do 26 czerwca 2010 r.

(sobota)

przyjmowanie świadectw ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej

od 30 czerwca (środa)

do 1 lipca 2010 r. (czwartek)

egzaminy wstępne lub rozmowy kwalifikacyjne w szkołach,    w których liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc     w szkole

6 lipca 2010 r. (wtorek) godz. 1100

ogłoszenie list przyjętych 

 

 

 

 

 

d) szkoły policealne dla młodzieży:

20 sierpnia 2010 r. (piątek)

przyjmowanie dokumentów od kandydatów

od 24 sierpnia (wtorek)

do 25 sierpnia 2010 r. (środa)

egzaminy wstępne lub rozmowy kwalifikacyjne w szkołach, w których liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w szkole

27 sierpnia (piątek)

2010 r.

ogłoszenie list przyjętych

 

e) szkoły dla dorosłych:

do 20 sierpnia 2010 r. (piątek)

przyjmowanie dokumentów od kandydatów

27 sierpnia 2010 r. (piątek)

ogłoszenie listy przyjętych

 2.Dodatkową rekrutację przeprowadzają szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum, które nie dokonały pełnego naboru do dnia 12 lipca 2010 r. (poniedziałek) w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 5

1.Ustala się terminy przekazywania informacji o przebiegu rekrutacji:

a .szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum - według terminarza stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

            b.uzupełniające liceum ogólnokształcące oraz technikum uzupełniające dla młodzieży na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej:

8 lipca 2010 r. (czwartek)

do godz. 1000

dyrektorzy szkół przekazują do WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub do właściwego zamiejscowego wydziału nadzoru pedagogicznego elektroniczną informację o wolnych miejscach

8 lipca 2010 r. (czwartek)

do godz. 1400

Kuratorium Oświaty umieszcza na stronie internetowej www.ko.poznan.pl w zakładce „Rekrutacja” informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach

 

c) szkoły policealne oraz szkoły dla dorosłych:

do 27 sierpnia 2010 r. (piątek)

do godz. 1000

dyrektorzy szkół przekazują do WKWiO Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub do właściwego zamiejscowego wydziału nadzoru pedagogicznego elektroniczną informację o wolnych miejscach

27 sierpnia

2010 r. (piątek)

do godz. 1400

Kuratorium Oświaty umieszcza na stronie internetowej www.ko.poznan.pl informacje o  wolnych miejscach w szkołac

 2.Informacje, o których mowa w ust. 1, należy przekazywać drogą elektroniczną odpowiednio na adresy:

Kalisz:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Konin: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Leszno: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Piła: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Poznań: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

            3.Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne w siedzibie Kuratorium Oświaty w Poznaniu i w wydziałach zamiejscowych na terenie miast: Kalisz, Konin,  Leszno, Piła oraz na stronie internetowej www.ko.poznan.pl .

 

§ 6

 

Szczególne przypadki przyjęcia do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych, dotyczące kandydatów z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, z problemami zdrowotnymi, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, umieszczonych w rodzinach zastępczych i kończących szkoły za granicą, reguluje rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U.  Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

 

§ 7

 

W celu usprawnienia i skoordynowania rekrutacji, dyrektorzy szkół mogą stosować elektroniczny system naboru, zgodny z zasadami ustalonymi w niniejszym zarządzeniu.

 

§ 8

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wielkopolski Kurator Oświaty

 

/-/ Elżbieta Walkowiak

Ogłoszenie

Burmistrz  Miasta i Gminy Września

oraz Dyrekcje

 

1.Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wrześni, ul. Szkolna 1, tel. (61) 4360-164

2.Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 2 we Wrześni, ul. Kościuszki 24, tel. (61) 4360-222

3.Samorządowej Szkoły Podstawowej Nr 6 we Wrześni, ul. Batorego 8, tel. (61) 4361-663

4.Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chwalibogowie, Chwalibogowo 38, tel. (61) 4381-293

5.Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kaczanowie, ul. Kaliska 1a, tel. (61) 4389-247

6.Zespołu Szkół w Marzeninie, ul. Ks. Twardego 22, tel. (61) 4388-086

7.Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, ul. Nowa 5, tel. (61) 4388-554

8.Zespołu Szkół w Otocznej, Otoczna 12, tel. (61) 4387-132

 

ogłaszają  w  dniach

 

od  13  stycznia  do  14  lutego  2014 r.

 

1.zapisy do I klasy szkoły podstawowej dzieci:

(podanie, dwa zdjęcia, odpis skrócony aktu urodzenia) 

 

1) urodzone w 2007 r.;

2) urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r.

 

2.zapisy do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dzieci:

  (podanie, odpis skrócony aktu urodzenia)

 

1) urodzone w okresie od 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.;

2) urodzone w 2009 r.

 

Obowiązek zapisu dotyczy wszystkich dzieci urodzonych w danym roku, również realizujących klasę ”0” w przedszkolu.

 

 

Zapisy zostaną przeprowadzone w sekretariatach

szkół w godz. 8.00  -  15.00

 

Rodzice winni zgłosić się z dowodem osobistym oraz numerem PESEL dziecka.