Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

02.09.2013 r.

 

 

 

2.

I semestr  - 20 tygodni

 

02.09.2013 r. – 31.01.2014 r.

 

 

3.

II semestr  - 19 tygodni

 

03.02.2014 r. – 27.06.2014 r.

 

 

4.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23-31.12.2013 r.

 

 

5.

Ferie zimowe – woj. wielkopolskie

03-16.02.2014 r.

 

 

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

17-22.04.2014 r.

 

 

7.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

01.04.2014, godz. 9.00

 

 

8.

Egzamin  przeprowadzany ostatnim roku nauki  w gimnazjum

23.04.2014 r., godz. 9.00;11.00

24.04.2013 r., godz. 9.00;11.00

25.04.2014 r. , godz. 9.00;11.00

 

 

9.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

27.06.2014 r.

 

 

10.

Ferie letnie

 

28.06-31.08.2014 r.

 

 

11.

Święto Patrona Szkoły

 

27.11.2013 r.

 

 

12.

Dzień Dziecka

02.06.2014 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego)

 

 

1.

Dzień, w którym odbywa się sprawdzian po szkole podstawowej

01.04.2014 r.

 

2.

Dni, w którym odbywa się egzamin po gimnazjum.

23.04.2014 r.

24.04.2014 r.

25.04.2014 r.

 

3.

 

Dni pomiędzy dniami świątecznymi

28, 29, 30.04.2014 r.

02.05.2014 r.

20.06.2014 r.

               

 

Podstawa prawna:

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 46, poz. 432 z późn. zmianami)

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 83, poz.562 z późn. zmianami).

Kalendarz roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2012 r.

I semestr – 19 tygodni

3 września -28 stycznia 2013 r.

II semestr – 20 tygodni

28 stycznia- 28 czerwca 2013 r.

Zimowa przerwa świąteczna

24-31 grudnia 2013 r.

Ferie zimowe (woj. wielkopolskie)

14-27 stycznia 2013 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca-2 kwietnia 2013 r.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

wg OKE

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

wg OKE

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

28 czerwca 2013 r.

Ferie letnie

29 czerwca – 31 sierpnia 2013 r.

Święto Patrona Szkoły

28 września 2012 r.

Dzień Dziecka

3 czerwca 2013 r.

Informacja

Spotkanie z rodzicami uczniów przyszłych klas pierwszych odbędzie się 4 czerwca o godzinie 17.30.